Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

 

  • szkoła trzyletnia dla absolwentów szkoły zawodowej i branżowej I stopnia
  • szkoła czteroletnia dla absolwentów gimnazjum i szkoły podstawowej 

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, matematyka, język angielski, geografia

 

 W zależności od zainteresowania słuchaczy zajęcia mogą być prowadzone zaocznie ( weekend co dwa tygodnie) lub stacjonarnie ( trzy popołudnia w tygodniu)

 

Kurs kwalifikacyjny w zawodzie kucharz  512001

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 WYMAGANE DOKUMENTY

·         podanie

·         kwestionariusz

·         kopia dowodu osobistego (kserokopia);

·         świadectwo ukończenia szkoły (co najmniej ośmioklasowej lub gimnazjum)

·         1 zdjęcie (aktualne)

Wymagania wstępne na kursy kwalifikacyjne:

1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia  przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Osoba, która zdała egzamin z danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zda egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom w zawodzie.

2.Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

3.Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez szkołę, wynosi co najmniej 20.

4. Kursy rozpoczynają się raz w roku ( wrzesień) jeżeli spełniony jest warunek pkt.3

5. Osoba przystępująca do kursu musi złożyć komplet dokumentów na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

6. Kurs odbywa się w systemie zaocznym, (zajęcia rozpoczynają się w piątek po południu, kończą w sobotę) według przyjętego planu.

7.Szkoła prowadząca kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązana poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.

Informacja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Aby uzyskać tytuł zawodowy kucharz trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji:

   HGT.02. - Przygotowanie i wydawanie dań      

oraz posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

Teraz każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na kurs kwalifikacyjny i potwierdzić swoje kwalifikacje egzaminem zawodowym.Ta nowa ścieżka edukacyjna pozwala nie tylko zdobyć odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale jest też szansą dla osób, które nie mogły podjąć kształcenia florystycznego w szkołach policealnych czy na studiach podyplomowych ze względu na swoje wykształcenie.

Po zaliczonym kursie kwalifikacyjnym można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE).

Pliki do pobrania

Podanie

Kwestionariusz

 

Kurs kwalifikacyjny w zawodzie florysta 343203

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Od 1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 WYMAGANE DOKUMENTY

·         podanie

·         kwestionariusz

·         kopia dowodu osobistego (kserokopia);

·         świadectwo ukończenia szkoły (co najmniej ośmioklasowej lub gimnazjum)

·         1 zdjęcie (aktualne)

 

Wymagania wstępne na kursy kwalifikacyjne:

1.Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia  przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przeprowadzanego na warunkach i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy.

Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu z danej kwalifikacji.

Osoba, która zdała egzamin z danej kwalifikacji otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Osoba, która zda egzaminy ze wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie otrzymuje dyplom w zawodzie.

2.Minimalna liczba godzin kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

3.Liczba słuchaczy uczestniczących w kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzonym przez szkołę, wynosi co najmniej 20.

4. Kursy rozpoczynają się raz w roku ( wrzesień) jeżeli spełniony jest warunek pkt.3

5. Osoba przystępująca do kursu musi złożyć komplet dokumentów na 30 dni przed rozpoczęciem kursu.

6. Kurs odbywa się w systemie zaocznym, (zajęcia rozpoczynają się w piątek po południu, kończą w sobotę) według przyjętego planu.

7.Szkoła prowadząca kwalifikacyjny kurs zawodowy jest obowiązana poinformować okręgową komisję egzaminacyjną o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia tego kształcenia.

 

Informacja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy;

2) nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach, w zakresie której jest prowadzone kształcenie;

3) termin rozpoczęcia i zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;

4) wykaz słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zawierający imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL słuchacza, a w przypadku słuchacza, który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

Aby uzyskać tytuł zawodowy florysta trzeba zdać pozytywnie egzamin z kwalifikacji

         OGR.01. – wykonywanie kompozycji florystycznych

oraz posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

INFORMACJE O KURSIE W  ZAWODZIE  FLORYSTA

Uczestnicy kursu tworzą dekoracje roślinne, od niewielkich kompozycji do rozwiązań przestrzennych, podnoszących estetykę otoczenia. Zajmują się wizualną oprawą uroczystości i imprez oraz kompleksową dekoracją wnętrz, stosując rośliny ozdobne cięte i doniczkowe.

Absolwent kursu może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

Program nauczania kursu kwalifikacyjnego o kierunku florystyka obejmuje następujące przedmioty:

·         Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne

·         Kompozycje florystyczne

·         Język obcy we florystyce

·         Kulturowe podstawy florystyki i środki wyrazu twórczego

·         Przedsiębiorstwo florystyczne

·         Wykonywanie kompozycji florystycznych

·         BHP

Teraz każda pełnoletnia osoba, bez względu na dotychczasowe wykształcenie, może uczęszczać na kurs kwalifikacyjny i potwierdzić swoje kwalifikacje egzaminem zawodowym.Ta nowa ścieżka edukacyjna pozwala nie tylko zdobyć odpowiednie umiejętności i wiedzę, ale jest też szansą dla osób, które nie mogły podjąć kształcenia florystycznego w szkołach policealnych czy na studiach podyplomowych ze względu na swoje wykształcenie.

Po zaliczonym kursie kwalifikacyjnym można przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną (OKE).

 

Pliki do pobrania

Podanie

Kwestionariusz